} evaluatie een wereld te winnen - Voor Tilburg

evaluatie een wereld te winnen

evaluatie een wereld te winnen

evaluatie een wereld te winnen

kort verslag

Evaluatie een wereld te winnen

Inspreker was de heer Wayers. Zijn gehele tekst is bijgevoegd.

Wethouder Lahlah Reageert.

  • Deze evaluatie moet leiden tot een nieuw inzicht.

De heer Kalua geeft verder uitleg hoe dit zou moeten gaan:

De hoofd doelstellingen zijn:

  • Heeft het de stad bijgedragen
  • Past het ook in de wereldwijde eisen
  • Antwoord: hij was verrast van de presentatie. Hieruit bleek dat de prioriteit toch net ergens anders lag dan wat er in eerste instantie was vast gesteld. Dit is nu na deze presentatie wel duidelijk geworden.
  • Antwoord: er zou dan meer deskundigheid zijn op veel meer mondiale zaken.

We zijn begonnen als Tilburg wereldstad, we moesten mee kunnen praten over de mondiale oplossingen, maar ook de internationale handelsbetrekkingen hoorde hier bij. Hier bleek dat de handelsbetrekkingen wel bij hebben gedragen aan de ontwikkeling in de stad.

De millennium doelen waren meer gericht op de noord zuid planning en minder over het mondiale. De VN beschrijft hoe zij de overgang zien van Millennium naar nieuwe doelstellingen. Hier staan de doelen beter uitgewerkt heeft 17 hoofddoelen en 167 onderwerpen.

De subsidie verstrekking moet beter geleid worden en de stad moet hier meer bij betrokken worden. De subsidie is op dit moment opgevoerd van 20K naar 40K. voor kleine projecten is dit 165K.

De conclusie uit het rapport is dat er wel degelijk (in tegenstelling tot wat de heer Wayers vertelde) veel gebeurt. De samenwerkingsrelaties zijn ook met het onderwijs. Dit staat niet heel duidelijk in het rapport.

De toegankelijkheid moet in de toekomst beter, onderwijs is goed bereikt maar ook zeker voor jongeren moet het laagdrempeliger worden.

Vragen:

PvdA: Vraag aan de heer Wayers, het kader zou niet helder zijn bij de nieuwe doelen. Hoe ziet u dan de veranderingen in de nieuwe nota.

CDA: er zou een onafhankelijke commissie moeten komen voor de subsidie behandelingen. Wat zzou dan het verschil zijn met nu en dan.

GL: hoe is selectie tot stand gekomen voor de gesprekken, vraag aan de heer kalua.

  • Antwoord: hij heeft deze selectie niet zelf gedaan en van de geselecteerde waren er verschillende die niet in gesprek wilde gaan. Hier is zeker contact mee opgenomen om dit toch nog te doen.
  • Antwoord: dit is toch wel dankzij geweest.
  • Antwoord: in januari 2020 moeten de nieuwe klaar zijn. Als de start notitie wordt opgesteld dan worden de partijen niet mee genomen. Als de partijen bang zijn dat dit niet juist gaat dan zou de wethouder heel graag op tijd willen weten wat ze missen en hoe het evt. anders kan.
  • Antwoord: dit is al gebeurt voor deze evaluatie. Om de notitie in januari op te stellen zal dit dan niet meer nodig zijn. Vanuit de notitie worden de nieuwe indicatoren vast gesteld en uiteraard gebeurt dit weer in overleg.

Wethouder Lahlah geeft aan dat we eerst de nieuwe termen moeten afwachten om dan te kijken hoe we dit opnieuw aan gaan pakken om het zo breed mogelijk te trekken.

Vraag aan inspreker: u geeft aan dat er wel veel zaken heel goed gegaan zijn, is dit ondanks of dankzij.

SP: vraag aan de wethouder, hoe gaat de wethouder om met het verzoek van de heer Wayers, gebruik ons, neem ons mee.

Vraag: wethouder geeft in eerste instantie aan de stad niet mee te nemen.

tekst van de inspreker

Inspreektekst n.a.v. evaluatie beleidskader Mondiale Bewustwording ‘Een Wereld te Winnen’

“Tilburg, koester uw mondiale gezicht”

Beste raadsleden en wethouder, Mijn naam is Ad Waijers en ik spreek hier namens 14 mondiale organisaties, de namen kunt u lezen in de copy van mijn inleiding. Graag willen wij reageren op de bevindingen van de evaluatie van het beleidskader Mondiale Bewustwording ‘Een Wereld te Winnen’. Wij doen dit aan de hand van de vier bevindingen van de evaluatie.

De Eerste bevinding De mate waarin de gemeente erin is geslaagd om de beleidsdoelstellingen te ondersteunen is moeilijk vast te stellen. Die doelstellingen zijn: mondiale bewustwording bevorderen onder burgers, bedrijven en instellingen en de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling ondersteunen.

Wij zijn van mening dat mondiale bewustwording in Tilburg wel is bevorderd en dat de VN-doelen zijn ondersteund. Dat alles kunt u lezen in onze rapportages en jaarverslagen. Als wij onze resultaten bundelen, komen wij tot indrukwekkende cijfers: (Ik verwijs naar de tabel die onderdeel is van mijn inleiding)

Mede dankzij EWTW is ons bereik in de stad groeiende. Samen bereiken we jaarlijks meer dan 70.000 Tilburgers en meer dan 15.000 mensen in onze partnerlanden. Naar die landen wordt jaarlijks 5 ton aan door ons ingezamelde fondsen overgemaakt voor beter onderwijs, betere zorg, schoon water en steun aan ondernemers. De toegekende subsidies EWTW zijn gebruikt voor meer publiciteit in de stad via allerlei acties. Acties die Tilburgers een blik op de wereld geven. En behalve ons zijn er zeker nóg 50 organisaties mondiaal actief in Tilburg.

De Tweede bevinding Verwarring over de VN doelen (SDGs) versus Mondiale Bewustwording hebben een groeiende bewustwording over EWTW in de stad niet bevorderd.

Wij delen die conclusie niet. De stad Tilburg heeft een rijke geschiedenis als broedplaats van internationale contacten en mondiale organisaties. Dit brengt Tilburg interessante partners en betekenisvolle projecten. En duizenden burgers voelen zich wereldburger door

hun inzet voor een organisatie of door hun bijdrage aan een project. Koester dat! Wij hebben in al die jaren al vele thema’s langs zien komen. Zo was er meer aandacht voor vrouwen en voor milieu in de jaren 90. De laatste decennia stonden de Millenniumdoelen en nu de SDGs centraal.

Maar waar het in ons werk om gaat, is de verbinding van Tilburg met de wereld. Een verbinding die dient om onze welvaart te delen met kansarmen elders op de wereld, die het minder goed voor elkaar hebben, maar die zich óók willen ontwikkelen. Daarover vertellen wij op scholen, aan groepen Tilburgers, in de media en op evenementen.

Door erover te vertellen, gaan mensen begrijpen hoe hun leven verbonden is met dat van andere mensen ver weg. Ze gaan inzien dat het helpt om anders te consumeren en dat het heftig is om als vluchteling in Nederland opnieuw te moeten beginnen. Dat het iets uitmaakt als je kansarme jongeren vooruithelpt en dat het leuk is om zelf donateur of vrijwilliger te worden. Of op reis te gaan en die anderen ‘ver weg’ te ontmoeten.

Als inclusieve stad hebben wij aandacht voor alle inwoners én voor diegenen waarmee wij verbonden zijn in binnen- en buitenland. Denk daarbij ook aan de lokale overheden in de landen waar wij actief zijn. Een zeer recent onderzoek toont aan dat twee derde van de Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vindt. Laten we dat dan ook centraal stellen!

De Derde bevinding Het pitchinstrument heeft geleid tot concurrentie op de middelen.

De manier waarop EWTW de subsidie verdeelt, vergroot het gevoel van concurrentie dat er toch al is bij het verdelen van subsidies. Volgens ons heeft het pitchen en de wijze van kiezen meer nadelen dan voordelen. Dit blijkt uit de vele klachten, opmerkingen en reacties op de diverse pitchavonden. Wij zijn van mening dat de gemeente de beoordeling van subsidieaanvragen in handen moet leggen van onafhankelijke deskundigen, die aan de hand van heldere en transparante toetsingskaders hun werk doen. De Vierde bevinding De toegankelijkheid tot Een Wereld te Winnen blijft beperkt. Onze mening is dat er wel degelijk sprake is van verbreding. Veel meer mondiale organisaties en projecten krijgen nu subsidie dan in 2015. Het gaat

om zeker 45 projecten. En er wordt ook meer samengewerkt, onderling en met een veelheid van partners in de stad. Veel onderwijsinstellingen doen mee en daar bereiken wij samen bijna 10.000 kinderen en jongeren. Een ruimer budget, al diverse malen door de politiek beloofd, zou natuurlijk de toegankelijkheid voor meer organisaties bevorderen.

Ik ga afronden.

Gemeente, koester de internationale en mondiale initiatieven in Tilburg en zorg ervoor dat deze zich verder kunnen ontwikkelen en vernieuwen waar nodig of gewenst. Wees de partner, facilitator en verbinder waar wij behoefte aan hebben. Betrek ons, benut onze expertise en ervaringen en erken dat mondiaal beleid een zaak is van lange adem.

Het is juist nu belangrijk om hiermee door te gaan, want de mondiale vraagstukken zijn actueler dan ooit. Kansarme mensen voelen de gevolgen van oneerlijke handel en de klimaatverandering het meest en wij kunnen er echt iets aan doen. Als we daar samen aan trekken, kunnen we veel bereiken.

“Tilburg, koester uw mondiale gezicht”

Namens: Broodje Aap & Linke Soep Bureau Ver(?)antwoord Bureau Internationale Samenwerking (BIS) Diptic, Bureau for Cultural Projects PortAgora Projectenfonds Atlantis Sierra Leone Youth Initiative Stedenband Tilburg-Matagalpa Stedenband Tilburg Same Tanzania Stichting Elimu Mount Elgon Tante Pollewop Stichting Kibandaongo Switch/ContourdeTwern Wereldpodium Stichting Alegria

2 december 2019 Correspondentie hierover kan naar het secretariaat: miranda@tilburg-matagalpa.nl

Bereikcijfers mondiale organisaties (per jaar